Αλκοόλ έλεγχος
Βιταμινών επίπεδα
Γαστρεντερικό σύστημα
Γονιμότητας έλεγχος
Διατροφή
Ιατρική της εργασίας
Καρδιαγγειακά & ουροποιητικό σύστημα
Κλινική Ανοσολογία
Μεταβολικά νοσήματα
Ογκολογία
Οξειδωτικό στρες
Οστικός μεταβολισμός
Προληπτική Ιατρική
Φαρμάκων επίπεδα
 
Το E-mail σας:
  Πολιτική Ποιότητας  

Πιστεύουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης μας είναι κυρίως η περαιτέρω βελτίωση και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρερχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τον στόχο αυτό η εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει:

  • Με τη συνεχή βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.
  • Με τη γρήγορη ανταπόκριση σε ερωτήματα, προβλήματα ή νέες ανάγκες των πελατών.
  • Με τη εφαρμογή προγραμμάτων διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας με σκοπό τη πληρέστερη υποστήριξη των πελατών.

Οι ανωτέρω ενέργειες έχουν ενσωματωθεί σε σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας, που τεκμηριώνεται σε κατάλληλο Εγχειρίδιο και σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας , σύμφωνα με την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων , υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 .

Το σύστημα αξιολογείται, ανασκοπείται και βελτιώνεται, με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των πελατών και τη στρατηγική της επιχείρησης. Κατά τις ανασκοπήσεις τίθενται ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι, όπου είναι δυνατόν, ποσοτικοποιούνται.


  Copyright © 2017 anachem Powered by GroupNet